Glasbene šole predstavljajo segment slovenskega šolstva, ki ima tradicijo, je dobro organiziran in daje odlične rezultate (dr. Igor Lukšič).

Izobraževanje skozi glasbeno ustvarjanje je pomemben sestavni del estetske in umetnostne vzgoje ter zagotavlja temelje za skladen in uravnotežen osebnostni razvoj. Otrok skozi poslušanje, izvajanje in ustvarjanje glasbe intelektualno raste, saj ga glasba vodi k razmišljanju in reševanju problemov ter organizaciji zaznav v smislu povezav, primerjav in ustvarjanju novih pojmov. Doživljanje glasbe otroku zbuja veselje in sproščenost v življenju ter pozitivno vpliva na otrokovo čustvovanje. V njem spodbuja ljubezen do glasbila, uči ga vztrajnosti in discipline igranja. Glasba učencu pomaga prisluhniti sebi in drugim, uči pa ga tudi prisluhniti tišini, saj se prav iz nje vse začenja.
Številni avtorji, ki so raziskovali glasbeni razvoj otrok, so ugotovili, da že nekaj tednov po rojstvu opazimo pri dojenčkih dve vrsti reakcij, odvisni od zvočnih dražljajev. Zelo zgodaj in zelo natančno posnemajo tone, ki jih pojejo drugi in že pri zelo majhnih otrocih je moč zaslediti igranje z zvoki, ki je ustvarjalno. Petje pesmi je najbolj razširjena oblika muziciranja otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju. Otrok preko gibalnih, likovnih, besednih in drugih dejavnosti ustvarjalno izraža glasbena doživetja ali zvočne predstave.

Baletni vrtec


Za 4 in 5 letne otroke izvajamo nadstandardni program BALETNI VRTEC. Učenci se skozi igro naučijo prvih baletnih korakov ter doživljanja in izražanja s plesom.
Pouk poteka enkrat tedensko 45 minut.

Predšolska glasbena vzgoja


Program PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA je namenjen 5 letnim otrokom, ki preko igre, petja in plesa izražajo glasbena doživetja. Z ustvarjalnim pristopom razvijamo občutek za ritem, posluh in skupno muziciranje.
Pouk poteka enkrat tedensko 45 minut.

Glasbene in plesne pripravnice

6 letni otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, se lahko vključijo v program GLASBENE PRIPRAVNICE IN PLESNE PRIPRAVNICE.


Program GLASBENE PRIPRAVNICE poteka enkrat tedensko 60 minut. Otroci preko igre spoznavajo osnove glasbene teorije, z vključevanjem v različne oblike individualnega in skupinskega muziciranja pa pridobivajo dragocene izkušnje in znanja, ki olajšajo odločitev za kasnejšo izbiro instrumenta. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, prav tako pogoj za vpis ni predhodno obiskovanje programa predšolske glasbene. Učenci se po zaključku programa glasbene pripravnice vključijo v program glasba na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

V program PLESNA PRIPRAVNICA se vključujejo otroci, stari 6, 7 in 8 let. Spoznavajo osnovne plesne elemente in razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo. Spoznajo se s pravimi baletnimi plesi. Cilj programa je odkrivanje in razvijanje plesne nadarjenosti, sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje plesne izobraženosti. Program traja 3 leta.
Pouk se izvaja dvakrat tedensko po 45 minut.

Program Balet


Učenci se lahko vpišejo v prvi razred programa BALET na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Predhodno obiskovanje plesne pripravnice ni obvezno. Starost kandidatov za vpis v baletno šolo je 9 let. Učenci se naučijo osnov klasičnega baleta, nižja baletna šola traja 6 let.
Učenci baletnega vrtca, plesne pripravnice in baleta enkrat letno pripravijo baletno predstavo, ki jo predstavijo v Veliki dvorani Glasbene šole Velenje.

Program Glasba


7 letni otroci, ki obiskujejo drugi razred v osnovne šole se vključijo v PROGRAM GLASBA, kjer začnejo z učenjem inštrumenta. Pri izbiri je pomembna tako otrokova želja kot dejstvo, da je zaradi posebnosti in razlik med posameznimi inštrumenti potrebno izpolnjevati vpisne pogoje.
Pogoj za vključitev v program glasba je uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti, ki vključuje izvedbo pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov in razvitost glasbenega spomina ter fizičnih dispozicij.

Učenci lahko izbirajo med naslednjimi inštrumenti:
kljunasta flavta • flavta • oboa • fagot • klarinet • saksofon • trobenta • rog • pozavna • tuba in druga konična trobila • violina • viola • violončelo • kontrabas • tolkala • klavir • orgle • kitara • harfa • petje • harmonika• diatonična harmonika • citre • sintetizator • čembalo.

Poleg inštrumenta otroci obiskujejo nauk o glasbi oziroma solfeggio, ki učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v smeri lastnega izvajanja in ustvarjanja. Pouk poteka v skupini, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.

Pomembno dopolnilo in nadgradnjo učenja solističnih instrumentov učenci nadgrajujejo v komornih skupinah, zborih in orkestrih. Učenci se ob skupinski igri učijo prilagajanja lastne izvajalske prakse in muzikalnosti soigralcem, ob tem pa razvijajo čut za vzajemno delo, delovno disciplino ter odgovornost.

V programu glasba se učenci izobražujejo na nižji in višji stopnji. Podrobne informacije o programu si lahko ogledate na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/glasbeno_izobrazevanje/programi/