Novi odlok (18. 9. 2020)

Objavljamo novo določilo ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širše okužbe z tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (18. 9. 2020)

Pravila ravnanja ob pričetku šolskega leta 2020/2021

Pravila ravnanja določajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 za obdobje, ko je na podlagi odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v veljavi model »B«. Pripravljena so na podlagi priporočil in navodil NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ. Pravila veljajo od 1. septembra 2020 do preklica.

OBVESTILO STARŠEM

V šolo lahko prihajajo le zdravi učenci. Prosimo, da vaš otrok ostane doma najmanj v naslednjih primerih:

- če je bil v zadnjih 14-ih dneh v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2,

- če mu je bila odrejena karantena,

- če mu je bila v zadnjih 14-ih dneh priporočena samoizolacija,

- če se pri njem pojavijo znaki/simptomi okužbe dihal (slabo počutje, utrujenost, nahod, vročina, kašelj in občutek pomanjkanja zraka).

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 

pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, mora ostati doma in omejiti stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. 

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

Skladno s priporočili NIJZ v glasbeni šoli Velenje veljajo naslednji ukrepi:

1. PRIHOD V ŠOLO, ODHOD DOMOV

- Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

- V šolski objekt vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi. Spremstvo staršev je dovoljeno le pri mlajših učencih.

- Učenci plesne pripravnice in baleta se za pouk, če je to izvedljivo, oblečejo doma in se po nepotrebnem ne sprehajajo po šoli.

- Ob vhodu v šolo je postavljen dozirnik z razkužilom. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno.

- Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

- Za vhod v šolo se uporablja samo glavni vhod. Enako velja za vstop v prostore oddelka Šoštanj.

- Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 m. Ob odhodu domov učenci upoštevajo navodila, ki jih prejmejo od učitelja.

- Maska je ob vstopanju v šolo in gibanju po njej obvezna za vse ODRASLE  in otroke, starejše od 12 let.

- Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica, učilnice) so nameščena navodila za preprečevanje okužbe.

2. GIBANJE PO ŠOLI

- Gibanje po šoli poteka v označenih smereh in skladno s talnimi, stenskimi in drugimi označbami. 

- Na hodnikih in v učilnicah zadrževanje in druženje nista dovoljena. Učenci ne hodijo po hodnikih brez potrebe.

- Pri uporabi toaletnih prostorov se upoštevajo splošna higienska pravila (medosebna razdalja, higiena rok…), kjer je hkrati lahko samo ena oseba.

3. SPLOŠNI HIGIENSKI UKREPI

- Umivanje/razkuževanje rok,

- higiena kihanja in kašlja.

- Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

- Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja.

- Uporaba mask (odrasli, učenci)

- v učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence ni potrebna uporaba mask, 

- učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena medosebna ustrezna razdalja (min. 1,5 metra),

- med gibanjem po šoli ter v skupnih prostorih je obvezna uporaba mask za odrasle osebe ter učence od 12. leta starosti.

4. ČIŠČENJE, ZRAČENJE PROSTOROV

- Učitelj, ki je zadolžen za posamično učilnico, čim večkrat temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa ostanejo odprta do pričetka pouka. Zaradi zavarovanja predmetov, ki se nahajajo v učilnici, ter osebnih predmetov učitelja, je sprejemljivo tudi, da so vrata učilnice po in pred poukom zaprta, vendar morajo biti pri tem okna v učilnici odprta. 

- Šola zagotavlja, da so šolski prostori redno očiščeni ter površine razkužene.

5. UKREPI V UČILNICAH

- V vseh učilnicah so nameščeni umivalnik s tekočo vodo in papirnate brisače.

- Učitelj vsakokrat določi, kje in kako se lahko učenec giba po prostoru učilnice. Učenci so dolžni upoštevati navodila učitelja. Pri morebitnih stikih se dosledno upošteva nošenje maske.

- Ob vstopu v učilnico ter ob odhodu iz nje si učenci umijejo oziroma razkužijo roke. 

- Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.

- Za inštrumente in potrebščine, ki jih učenci prinašajo k pouku velja, da morajo učenci oz. starši vsak dan poskrbeti, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.

- Za razkuževanje inštrumentov, ki se nahajajo v učilnicah in jih učenci uporabljajo pri pouku, poskrbijo učitelji.

6. ZBIRANJE OSEB

- Zaradi prepovedi zbiranja več kot 50 oseb se roditeljski sestanki ne izvajajo. Vse informacije, potrebne za izvedbo pouka, starši prejmejo pri učitelju glavnega predmeta.

- Pri izvajanju skupinskega pouka učitelj poskrbi za ustrezno medsebojno razdaljo učencev v učilnici.

- V primeru, da se organizira sestanek ali drug dogodek z več kot 10 udeleženci (in največ 50), se obvezno vodi lista prisotnosti; organizator poskrbi za ustrezno medosebno razdajo med udeleženci.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s priporočili NIJZ obvesti starše in se ga napoti domov. (Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza). Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v prostoru, predvidenem za izolacijo. Če je mogoče, naj v času, ko čaka starše, nosi masko. Uporablja lahko samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole, ki nato ravna skladno z navodili epidemiološke službe.

Če zboli zaposleni z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s priporočili NIJZ zapusti delovno mesto in se napoti k osebnemu zdravniku. Če je pri zaposlenem nato potrjena okužba COVID-19, zaposleni o tem obvesti ravnatelja šole, ki nato ravna skladno z navodili epidemiološke službe.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.


Boris Štih, prof.
ravnatelj