Šolski red

Šola zagotavlja učencem reden in kvaliteten pouk, pridobivanje izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagoditev dela za zelo nadarjene.

Učenci so v glasbeni šoli lahko obremenjeni z največ osmimi šolskimi urami pouka na teden. K pouku, vajam in nastopom prihajajo redno in točno po urniku ter dogovorih. Izpolniti morajo minimalni program, ki je določen z učnim načrtom. Učenci nastopajo v skladu z izobraževalnim programom. O morebitnem javnem nastopu izven glasbene šole morajo vnaprej obvestiti šolo in dobiti soglasje razrednika. Vsak učenec prispeva k ugledu šole s kvalitetnimi nastopi. Za uspešno delo v šoli in zunaj nje lahko ob koncu šolskega leta dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje.

Učenci z vso odgovornostjo skrbijo za izposojeno šolsko glasbilo. V primeru poškodbe ali okvare glasbila krijejo stroške popravila sami oziroma njihovi starši. Varovati morajo vso imovino šole in spoštovati šolski red.

Pri pouku so disciplinirani, kar pomeni, da so umirjeni, zbrano poslušajo razlago, navodila in aktivno sodelujejo. Prav tako so mirni in tihi, ko pred učilnicami in hodnikih čakajo na začetek pouka ali nastopa, saj pogosto v istem času v bližnjih učilnicah poteka pouk. Učenci velenjske predšolske glasbene vzgoje in pripravnice čakajo na pouk v avli Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, v Šoštanju pa v spremstvu staršev počakajo pred učilnico. V učilnice odidejo v spremstvu učiteljice.

Med čakanjem na nastop so zbrani in se kulturno obnašajo.
O odsotnosti od pouka in drugih organiziranih oblik izobraževalnega dela starši obvestijo učitelja, oziroma odsotnost opravičijo, in sicer najpozneje v treh dneh po izostanku oziroma najpozneje v petih šolskih dneh po prihodu v šolo. V primeru daljše bolezni, odsotnosti več kot sedem šolskih dni oziroma več kot tri zaporedne ure individualnega pouka, lahko šola zahteva zdravniško potrdilo.

Vzgojni ukrepi so opomin učitelja, opomin ravnatelja in izključitev iz šole, ki jo izreče učiteljski zbor. Učenci so lahko izključeni iz šole zaradi hujših kršitev šolskega reda, zlasti zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačevanja šolnine.

Učitelji sodelujejo s starši na posebej dogovorjenih individualnih govorilnih urah, po razrednih nastopih, ob javnih nastopih in na roditeljskih sestankih.

Starši lahko spremljajo napredovanje svojega otroka tudi z navzočnostjo pri individualnem pouku po predhodnem dogovoru z učiteljem.

Hišni red

Učilnice so v odsotnosti učitelja praviloma zaklenjene.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je med tednom odprta med 7.00 in 21.00 uro, ob sobotah pa med 8.00 in 14.00 uro. Po 22.00 uri je na šoli vključen alarm. Na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje so za vaje predvidene učilnice v času, ko niso zasedene zaradi pouka. Učitelj mora ime in priimek učenca ter uro vadbe vpisati v svoj urnik.
Učenec prevzame odgovornost za red v učilnici v času vaje. Ob večernih prireditvah poskrbi za red na šoli organizator.

Oddelek Šoštanj je odprt med tednom odprt med 12.00 in 17.00 uro, v soboto pa zaprt. Klavir je možno vaditi v učilnicah po vnaprej določenem urniku in po dogovoru med starši, učiteljem in vodjo šole.