V času, ko se izobraževalni proces ne izvaja, so na voljo poslovni prostori, ki jih lahko najamete za organizacijo različnih prireditev ali za izvajanje posameznih aktivnosti. Ti prostori so:

  • učilnice,
  • Orkestralna dvorana,
  • Modra dvorana,
  • Marinova (Velika) dvorana in
  • Baletna dvorana.

Več o prostorih si lahko preberete tukaj.

Najemnina se obračunava po veljavnem ceniku dvoran.

Za informacijo o razpoložljivosti dvoran oziroma rezervacijo prostih terminov in za ostale informacije glede najema prostorov vam je na voljo profesor Matjaž Emeršič, pomočnik ravnatelja, na telefonu št. 03 898 12 19 ali na spletnem naslovu: matjaz.emersic@gsvelenje.si

Možnost brezplačne uporabe prostorov

V kolikor izpolnjujete enega od pogojev, ki so navedeni v 1. odstavku 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), se lahko sklene neposredna pogodba o brezplačni uporabi posameznega prostora. Obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in drugi stroški, ki bodo dogovorjeni s pogodbo o brezplačni uporabi, so izključno stvar in breme uporabnika.